close icon
Witamy w Copykrea

Wykryliśmy, że przeglądasz z innej lokalizacji do tej, która odpowiada tej stronie. Nie mamy strony internetowej dla kraju, z którego nas odwiedzasz, ale mamy światową stronę internetową. Potwierdź, która strona chcesz odwiedzić.


Zasady i warunki

Zobacz nasze warunki i postanowienia

Korzystanie lub zamawianie usług w Copykrea oznacza zapoznanie się i akceptację następujących warunków ogólnych:

Akceptacja i dostępność Ogólnych Warunków

Niniejsze Ogólne Warunki regulują wszelkie stosunki prawne wynikające z procesów zawierania umów między użytkownikami lub klientami strony internetowej znajdującej się pod adresem url copykrea.pl, będącej własnością eCommProjects Internet S.L..

Akceptując niniejsze Warunki Ogólne, klient oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych niezbędną do zawierania umów w kraju, którego jest obywatelem, przy czym wiek ten wynosi w Hiszpania 18 lat. Gdyby klient był osobą prawną, osoba fizyczna działająca w jego imieniu oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że posiada odpowiednie uprawnienia do reprezentacji.

Klient wyraźnie akceptuje Ogólne Warunki od momentu skorzystania z usługi lub zawarcia umowy, będąc nimi związany. Niniejszy dokument może być drukowany i przechowywany przez klientów w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy użytkownik lub klient ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące niniejszych Ogólnych Warunków, eCommProjects Internet S.L. udostępnia numer telefonu +34 987 80 85 73 i adres e-mail [email protected], aby się z nami skontaktować.

Użytkownik wyraźnie zgadza się na właściwe korzystanie z tej strony internetowej, nie wykorzystując żadnej z usług oferowanych przez sprzedawcę do, między innymi, któregokolwiek z następujących celów:

Stosowane standardy

Umowy zawierane za pośrednictwem tej strony internetowej będą podlegać dyrektywie 2011/83/UE, dyrektywie zmieniającej (UE) 2019/2161 i dyrektywie Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., a także pozostałym przepisom krajowym dotyczącym ogólnych warunków zawierania umów, ochrony konsumentów i użytkowników oraz handlu elektronicznego. Podobnie zastosowanie będzie miało rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i inne przepisy mające zastosowanie w tej sprawie. Również rozporządzenie dotyczące usług płatniczych i innych mających zastosowanie kwestii finansowych, a także przepisy związane z prawami własności intelektualnej.

Modyfikacja Ogólnych Warunków

eCommProjects Internet S.L. może modyfikować, bez uprzedniego powiadomienia, niniejsze Ogólne Warunki w celu ulepszenia usług oferowanych za pośrednictwem sieci, przy czym w żadnym wypadku modyfikacja ta nie może mieć wstecznego wpływu na już zawarte umowy.

Wraz z publikacją Ogólnych Warunków wyświetlanych na stronie internetowej copykrea.pl, wspomniane zmiany będą uważane za zgłoszone klientom lub użytkownikom.

Opis usług

Charakterystyka usług oferowanych i sprzedawanych za pośrednictwem Internetu lub telefonu przez Copykrea jest szczegółowo opisana w konfiguratorze, w którym każda z nich jest zawarta. Podobnie, w przypadku, gdy istnieje jakikolwiek szczególny warunek zawarcia umowy na którąkolwiek z tych usług, zostaną one określone i wyszczególnione w sekcji odnoszącej się do konkretnej usługi.

Elektroniczna procedura zawierania umów

Aby złożyć zamówienie w Copykrea, konieczne będzie wykonanie następujących kroków:

Należy pamiętać, że w przypadku płatności kartą debetową lub kredytową, opłata zostanie pobrana natychmiast po zakończeniu procesu zakupu.

Cena

Wszystkie ceny wymienione w copykrea.pl zawierają podatek VAT obowiązujący w momencie zakupu.

W niektórych ocenianych przypadkach dokładna cena, która zostanie naliczona klientowi, może wiązać się z koniecznością zapłaty kosztów wysyłki, które są określone na naszej stronie warunków wysyłki (patrz tutaj). Podobnie, podczas przeglądania koszyka po dodaniu dokumentu i wybraniu cech zamówienia, klient może uzyskać wszystkie istotne informacje dotyczące kosztów wysyłki. W przypadku rozbieżności między ceną wskazaną dla kosztów wysyłki w odpowiedniej sekcji strony internetowej a ceną wskazaną w momencie finalizacji zamówienia w koszyku, cena wskazana na końcu zamówienia (koszyka) zawsze ma pierwszeństwo.

Wysyłka

W Copykrea można wykonywać tylko wydruki, które możemy przyjąć w naszym centrum produkcyjnym, a zatem dostarczyć w rozsądnym czasie.

W odniesieniu do formularzy, warunków i kosztów wysyłki, to co jest odzwierciedlone w odpowiedniej sekcji naszej strony internetowej będzie przestrzegane (patrz tutaj).

Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby firmy transportowe przestrzegały ustalonych terminów. Jednak w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od eCommProjects Internet S.L. nie zostaną one dotrzymane, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie, a zatem koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

Zamówienie zostanie uznane za dostarczone, gdy dowód dostawy zostanie podpisany w systemach firmy kurierskiej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe koszty związane z odprawą celną.

Gwarancja i zwroty

W Copykrea będziesz mógł ubiegać się o wymianę lub zwrot pieniędzy w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.

Nie będzie można anulować ani zmodyfikować zamówienia po rozpoczęciu produkcji w naszym warsztacie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych zasad dotyczących gwarancji i zwrotów, kliknij tutaj

Korzystanie z usługi i obowiązki

eCommProjects Internet S.L. nie gwarantuje stałej dostępności oferowanych usług, będąc zwolnionym z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności wynikającej z możliwych szkód i/lub strat, które mogą być spowodowane, na przykład, ale nie wyłącznie, z powodu błędów lub pominięć w treści, braku dostępności, transmisji wirusów lub jakiegokolwiek innego technologicznie szkodliwego lub szkodliwego programu lub materiału, który może mieć wpływ na sprzęt komputerowy użytkownika w wyniku korzystania z tej strony internetowej. Jednakże wszelkie środki, które uzna za stosowne, zostaną podjęte w celu uniknięcia tego typu sytuacji w jak największym stopniu.

Podobnie, eCommProjects Internet S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub naruszenia przyjętych zobowiązań, jeśli są one spowodowane siłą wyższą, taką jak strajk, zamieszki, atak terrorystyczny, wojna, epidemia, pożar, eksplozja, burza, powódź, trzęsienie ziemi lub jakakolwiek inna klęska żywiołowa itp.

eCommProjects Internet S.L. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub treść zamówień dokonanych przez użytkowników lub osoby trzecie, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnice handlowe, prawo do honoru, prywatności i wizerunku, działania, które wiążą się z nieuczciwą konkurencją i / lub nielegalną reklamą, a także naruszenie pozostałych obowiązujących przepisów w dowolnej dziedzinie. Podobnie, eCommProjects Internet nie ponosi odpowiedzialności, w żadnych okolicznościach, za szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony.

eCommProjects Internet S.L. Użytkownik może odmówić drukowania lub powielania treści, które jego zdaniem naruszają lub mogą naruszać podstawowe prawa i wolności publiczne, prawa własności intelektualnej, mają lub mogą mieć charakter przestępczy, ksenofobiczny, terrorystyczny lub dyskryminujący ze względu na rasę, płeć, religię lub przekonania, mają charakter pornograficzny, propagują przemoc, zagrażają młodzieży lub dzieciom, porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu lub z jakiegokolwiek innego powodu nie nadają się do powielania.

Użytkownik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za dokumenty, które zleca do druku, oświadczając, że ma prawo do ich powielania, kopiowania i/lub rozpowszechniania, z pełnym poszanowaniem praw własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich, zwalniając eCommProjects Internet S.L. z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie tych praw.

eCommProjects Internet S.L. zobowiązuje się do zachowania poufności, nieujawniania ani nie wprowadzania do obrotu plików/dokumentów udostępnionych klientowi w celu realizacji zamówienia. Pliki zostaną zniszczone w ciągu 90 dni od daty zlecenia pracy przez klienta lub użytkownika.

Prawo do wykluczenia

Copykrea, bez wcześniejszego powiadomienia, zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do portalu użytkownikom lub klientom, którzy nie przestrzegają Ogólnych Warunków określonych w niniejszej sekcji.

Nieważność i nieskuteczność klauzul

Jeśli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszych Ogólnych Warunkach zostanie uznana, w całości lub w części, za nieważną lub nieskuteczną, taka nieważność lub nieskuteczność będzie miała wpływ tylko na wspomniane postanowienie lub jego część, która jest nieważna lub nieskuteczna, zachowując Ogólne Warunki w pozostałej części, uznając takie postanowienie lub jego część, która została dotknięta, za nieistniejące.

Nieważność i nieskuteczność klauzul zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

Przepisy mające zastosowanie, rozstrzyganie sporów i jurysdykcja

Przepisami mającymi zastosowanie do niniejszej umowy będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., w odniesieniu do którego eCommProjects Internet S.L. udostępnia użytkownikom strony internetowej internetowe rozstrzyganie sporów za pośrednictwem następującego łącza: (kliknij tutaj).

Prezentacja arkuszy reklamacyjnych

Posiadamy formularze reklamacji dostępne dla klientów, o które można poprosić fizycznie w siedzibie firmy i przedstawić je w samej siedzibie lub online za pośrednictwem poniższego linku: (kliknij tutaj).